Przeskocz do treści

Człowiek w kulturze…

Zakład Historii Filozofii Nowożytnej, Instytut Filozofii UMCS oraz kwartalnik  internetowy „Kultura i Wartości” – to organizatorzy ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Człowiek w kulturze – historia i wyzwania współczesne. W swoim programie konferencja nawiązywała do zagadnień dyskutowanych w zeszłym roku w ramach konferencji Kulturowo-historyczna rzeczywistość człowieka – tradycja i współczesność (Lublin, 5-6 maja 2011). Tegoroczna konferencja odbbyła się w Lublinie w dniach 17–18 maja 2012.

Jednym ze źródeł inspirujących stawianie pytań o specyfikę kultury, jej historyczne przemiany oraz rolę, jaka w tych przemianach przypada człowiekowi i jego świadomemu sprawstwu, były zawsze przemiany i przekształcenia w obrębie samej kultury. Nasze czasy są wypełnione takimi przemianami, i to różnego rodzaju: politycznymi, gospodarczymi, obyczajowymi, duchowymi, naukowymi, technologicznymi – zarówno w makroskali, jak w wielu mniejszych wymiarach. W kontekście tych przekształceń chcemy podjąć refleksję nad starymi i nowymi pytaniami dotyczącymi człowieka i jego kulturowego otoczenia. Jego bogactwo i różnorodność wyznaczają szeroki obszar pojawiających się w tym zakresie zagadnień – takich m.in. jak: 1) struktura kultury i różne mechanizmy jej funkcjonowania (rozwój, postęp, kryzysy, kontynuacje, ciągłość, zastoje, prawidłowości); 2) aksjologiczne uwarunkowania życia jednostkowego i kulturowego; 3) dokonujące się w historii przekształcenia w obrębie ludzkiej samoświadomości; 4) historyczne i kulturowe wymiany i przemiany wartości (w dziedzinie wartości moralnych, estetycznych, religijnych i innych); 5) wielokulturowość a możliwość zbudowania kultury uniwersalnej; 6) wyzwania i szanse powodowane przez procesy globalizacyjne; 7) zagrożenia i nadzieje związane z postępem naukowo-technicznym. Wszystkie te pytania chcemy podjąć w duchu interdyscyplinarnym, a więc nie tylko w perspektywie filozoficznej, lecz również w perspektywie innych dyscyplin traktujących o człowieku i kulturze, takich jak historia, socjologia, kulturoznawstwo, politologia, psychologia – licząc na to, że równoczesne oświetlenie tych pytań z wielu różnych stron przyczyni się do nie tylko do wydobycia ich wieloaspektowości, lecz ukaże także jedność świata.